Μάιος - Ιούνιος 2021

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Χρειαζόμαστε Τη Χάρη Του Αγίου Πνεύματος

agiopnevma

O Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει: «Το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και πρόξενος ζωής, είναι το φως και χορηγεί φως, είναι αφ’ εαυτού αγαθό και πηγή αγαθότητος. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικό, θέτει όρια, κάνει τους ανθρώπους ναούς δικούς Του, οδηγεί, ενεργεί όπως θέλει, διανέμει χαρίσματα. Είναι Πνεύμα υιοθεσίας, αλήθειας, σοφίας σκέψεων, γνώσεων, ευσεβείας, βουλής, δυνάμεων. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός».

Ο πιστός Χριστιανός γνωρίζει πολύ καλά πως χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Χωρίς τον χορηγό της ζωής δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Ό,τι είναι για τη σωματική ύπαρξη ο αέρας, είναι για την πνευματική μας υπόσταση η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Τι πραγματοποιεί το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας; Τα πάντα. «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό αρδεύει την πνευματική ξηρασία μας και γονιμοποιεί τα σπέρματα της αρετής που ο ουράνιος Γεωργός ρίχνει στην ψυχή μας. Αυτό μας τονώνει στους πνευματικούς αγώνες. Αυτό μας φωτίζει για την εξερεύνηση και κατανόηση της αλήθειας» (Ζωή, 27.2.2002).

Το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας χρησιμοποιήσει σαν άγια αγγεία, που θα ξεχειλίσουν τη δύναμή Του στον κόσμο που τόσο την έχει ανάγκη.

Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να επιθυμεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του και ο Κύριος να μην το δίνει. Η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, που όλοι γνωρίζουμε και την ακούμε σε κάθε ακολουθία στην Εκκλησία, μας το βεβαιώνει: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών». Ελθέ και σκήνωσον. Και όταν το ζητάμε μέσα από την καρδιά μας, τότε μάς πλημμυρίζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς τη χάρη Του δεν μπορούμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή.

Μιχάλης Κανταρτζής

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

 

ΠΕΡΙ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Ζητάτε το Άγιο Πνεύμα

 

Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, χαρίζει στον άνθρωπο την πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ζωή. Ό,τι είναι σημαντικό στη ζωή έχει γίνει από το Άγιο Πνεύμα. Kαι έγινε, γιατί οι άνθρωποι του Θεού, παρά την αμαρτωλότητά τους, ζήτησαν και δέχτηκαν τη μοναδική σωτήρια και δυναμική επέμβαση του Παρακλήτου. Όσοι έχουν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους – και όλοι μπορούν να την έχουν – είναι οι συνειδητοί Χριστιανοί που ζουν μια ευτυχισμένη, ειρηνική ζωή.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο που ταπεινά και για τη δόξα Του θα το ζητήσει. «Αν, λοιπόν, εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους το ζητούν» (Λουκάς 11:13).

Η υπόσχεση αυτή του Κυρίου πραγματοποιείται στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αυτού, δηλαδή, που ζητάει ταπεινά το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του. Τι λέμε όμως στην προσευχή μας στο Άγιο Πνεύμα: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Προσευχόμαστε, λοιπόν, και ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει στη ζωή μας..

Στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφ. 1 και χωρίο 14), βλέπουμε ένα από τα πρότυπα προσευχής και συμπεριφοράς για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Διαβάζουμε: «Όλοι αυτοί, με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, και τα αδέρφια του». Ο αείμνηστος καθηγητής Π. Τρεμπέλας κάνει το παρακάτω σχόλιο σ’ αυτό το χωρίο. «Επέμενον επιμελώς και συνεχώς σε κάτι που τόσον ήθελον». Μπροστά στο μεγάλο έργο που είχαν να κάνουν, οι πρώτοι Χριστιανοί δόθηκαν νύχτα και ημέρα στην προσευχή, περιμένοντας το Άγιο Πνεύμα και ο Κύριος ικανοποίησε τη βαθιά τους επιθυμία και εκπλήρωσε την υπόσχεσή Του, στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής.

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο «Εκπρόσωπος» της Αγίας Τριάδος επάνω στη γη. Ορατά και αόρατα ενεργεί στους συνειδητούς Χριστιανούς και τους ελέγχει για τις αμαρτίες τους (Ιωάν 16:8-11). Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του ή με οποιεσδήποτε εξωτερικές δυνάμεις να αλλάξει τον εαυτό του. Η ριζική αλλαγή του ανθρώπου γίνεται αποκλειστικά από το Άγιο Πνεύμα. Και γίνεται, όταν ο άνθρωπος το ζητήσει.

Ο λαός μας σήμερα, που οι ηθικές και πνευματικές αξίες κλονίζονται ανεπανόρθωτα, χρειάζεται το Άγιο Πνεύμα. Όσοι αγαπούμε τον Κύριο, την Εκκλησία και τον λαό μας, πρέπει να στρατευτούμε στον ευλογημένο αγώνα της προσευχής για μια καινούργια Πεντηκοστή. Είναι απαραίτητο να επιθυμήσουμε βαθιά, να εκζητήσουμε τον Κύριο νύχτα και ημέρα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ το Θεό, το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας και στην Πατρίδα μας.

Μιχάλης Κανταρτζής

Σελίδα 3 από 3

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top