Ευχή εις την Χριστού Γέννησιν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Κύριε Παντοκράτωρ ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο δι ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν ευδοκήσας εξαποστείλαι τον μονόγενή και αγαπητόν και συναΐδιον σου Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ος δια Πνεύματος αγίου και της αειπαρθένου Μαρίας την ημετέραν ουσίαν απαθώς και ατρέπτως προσλαβών, σήμερον εξ’ αυτής εγεννήθη τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, μη αλλοιωθείς τη αυτού θεότητι.

Καταξίωσον, δεόμεθά σου, ημάς, οίτινες επιστεύσαμεν αυτώ, και εις το όνομα αυτού εβαπτίσθημεν, και δια της υιοθεσίας τέκνα σου γεγόναμεν, ίνα καθ’ εκάστην τω άρτω του παναγίου Πνεύματος τρεφόμενοι και ανακαινιζόμενοι, καταντήσωμεν εις άνδρα τέλειον, και εις μέτρον ηλικίας ελθείν του πληρώματος αυτού, όπως εν τοιαύτη ελπίδι και προστης παναρρήτου γεννήσεως αυτού ετησίως εορτάζοντες, καταξιωθώμεν της αιωνίου ζωής επιτυχείν. Ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top