Χριστουγεννιάτικες Σκέψεις
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

 

Genisis_72012Χαρμόσυνα θα ηχήσουν οι καμπάνες και πάλι την άγια εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Τότε που με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίσουμε το σπήλαιο της Βηθλεέμ, εκεί που συντελέστηκε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Στις εκκλησίες θα ακουστούν τα χαρμόσυνα εκείνα τροπάρια, που αναγγέλλουν στο βασανισμένο άνθρωπο το μήνυμα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει», «Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε»!

Το μεγάλο αυτό μυστήριο των Χριστουγέννων προσεγγίζεται μόνο με την πίστη. Με τη λογική δεν κατανοείται το υπέρλογο. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο». Ο Χριστός που γίνεται άνθρωπος, παραμένει Θεός και μετά την ενανθρώπισή Του. Είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. Γεννήθηκε ο άναρχος Θεός «ουκ εκ σπέρματος, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου», για να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Ήδη ο προφήτης Ησαΐας μίλησε για την έλευση του «Άρχοντα της ειρήνης», για την αιώνια ειρήνη που Αυτός θα φέρει. Ο ύμνος των αγγέλων τη θεία εκείνη νύχτα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου είναι σαφής. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». «Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν», θα λέγει συνέχεια κατά τη διάρκεια της παρουσίας Του στη γη.

Φωτεινή Ηλιοπούλου
Εκπαιδευτικός

 

 

 

 

 

 

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top