Υπομονετικοί προς τους Πειρασμούς
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

 

Υπομονετικοί προς τους Πειρασμούς

YPOMONH

Έχουμε ανάγκη από πολλή υπομονή. Μας το επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος: «Υπομονής έχετε χρείαν, ίνα το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσησθε την επαγγελίαν».

Το ίδιο συμβουλεύει και ο Μ. Βασίλειος: «Τοίνυν, αδελφέ, έσο πρώτον μεν υπομονητικός προς πάντα πειρασμόν».

Η υπομονή αποτελεί το όπλο του πιστού. Υπομονή κατ’ αρχάς ενώπιον του Θεού και σε ό,τι η αγάπη Του επιτρέπει να μας βρει. Όταν αντιμετωπίζουμε τον πόνο και τη δοκιμασία με υπομονή, τότε αρχίζουμε να κατανοούμε τη σημασία τους και πόσο μας βοηθούν να πλησιάσουμε τον Κύριο και να στηρίξουμε σ’ Εκείνον την ελπίδα μας.

Τους πειρασμούς μόνο με υπομονή μπορούμε να τους σηκώσουμε. Και σε αυτό, υπόδειγμα έχουμε όλους τους πιστούς δούλους του Θεού, τους δικαίους, τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους οσίους, τον Ιώβ: «Ιδού μακαρίζομεν τους υπομείναντας˖ την υπομονήν Ιώβ ηκούσατε και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολυέσπλαγχνός εστιν ο Κύριος και οικτίρμων» (Ιακ. 5:11). Και πάνω απ’ όλους τον ίδιο τον Κύριό μας: «Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν, ος αντί της προκειμένης αυτώ χαράς, υπέμεινεν σταυρόν αισχύνης καταφρονήσας εν δεξιά τε του θρόνου του Θεού κεκάθικεν.  Αναλογίσασθε γαρ τον τοιαύτην υπομεμενηκότα υπό των αμαρτωλών εις εαυτόν αντιλογίαν, ίνα μη κάμητε ταις ψυχαίς υμών εκλυόμενοι» (Εβρ. 12:2-3). «Ο δε Κύριος κατευθύναι υμών τας καρδίας εις την αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού» (Β’ Θεσ. 3:5).

Υπομονή και μπροστά στους αδελφούς μας. Για χάρη μας ο Χριστός «υπέμεινε σταυρόν» (Εβρ. 12:2-3). Κι εμείς, αν θέλουμε να είμαστε γνήσιοι μαθητές Του, χρεωστούμε να υπομένουμε τις αδυναμίες των άλλων. Να μακροθυμούμε με αγάπη μπροστά σε κάθε ατέλειά τους. Να είμαστε επιεικείς απέναντι στα λάθη τους.

Αδελφική ανατροφή και χριστιανική συμπεριφορά χωρίς το γνώρισμα της υπομονής δεν νοείται.

(Ημερ. Αδελ. Θεολόγων Ζωής, 2011)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top