Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευχή εις την Χριστού Γέννησιν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Κύριε Παντοκράτωρ ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο δι ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν ευδοκήσας εξαποστείλαι τον μονόγενή και αγαπητόν και συναΐδιον σου Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ος δια Πνεύματος αγίου και της αειπαρθένου Μαρίας την ημετέραν ουσίαν απαθώς και ατρέπτως προσλαβών, σήμερον εξ’ αυτής εγεννήθη τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, μη αλλοιωθείς τη αυτού θεότητι.

Καταξίωσον, δεόμεθά σου, ημάς, οίτινες επιστεύσαμεν αυτώ, και εις το όνομα αυτού εβαπτίσθημεν, και δια της υιοθεσίας τέκνα σου γεγόναμεν, ίνα καθ’ εκάστην τω άρτω του παναγίου Πνεύματος τρεφόμενοι και ανακαινιζόμενοι, καταντήσωμεν εις άνδρα τέλειον, και εις μέτρον ηλικίας ελθείν του πληρώματος αυτού, όπως εν τοιαύτη ελπίδι και προστης παναρρήτου γεννήσεως αυτού ετησίως εορτάζοντες, καταξιωθώμεν της αιωνίου ζωής επιτυχείν. Ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.