Η αγάπη του Θεού Πατέρα

- Τελικά τι έσωσε τον Άσωτο Υιό;
- Η αγάπη του Πατέρα του. 
- Και τι άλλο;
- Το ότι πίστεψε στην αγάπη του Πατέρα του και επέστρεψε μετανοιωμένος.