Ψαλμός 145:19

«Τους πόθους εκπληρώνει των πιστών του, ακούει την κραυγή τους και τους σώζει»